M.P. 2004 nr 37 poz. 657

Monitor Polski Nr 2 — 54 — Poz. 45 45 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w ope racji „Enduring Freedom” za strefę działań wojennych. Na podstawie § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Mi nistrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza gra nicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198 i z 2001 r. Nr 148, poz. 164

7) stwierdzam, iż od dnia 10 stycznia 2002 r. rejon działania Polskiego Kontyngentu Woj skowego w składzie sił sojuszniczych w operacji „Enduring Freedom” w Islamskim Państwie Afganista nu, Republice Kirgiskiej, Republice Uzbekistanu i Repu blice Tadżykistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim, znajduje się w strefie działań wojennych. Data ustania tego stanu zostanie podana w odręb nym obwieszczeniu. Ustaje stan określony w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 grudnia 2001 r. w spra wie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji „Enduring Freedom” za strefę działań wojennych (Monitor Polski Nr 47, poz. 786). Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-09-08
Data wydania: 2004-08-26
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 37 poz. 657