M.P. 2004 nr 8 poz. 128

128 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uznania terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych Na podstawie § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Mi nistrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza gra nicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z późn. zm.1)) stwierdzam, iż od dnia 1 stycznia 2004 r. teryto rium Islamskiego Państwa Afganistanu uznaje się za strefę działań wojennych. Data ustania tego stanu zostanie podana w odręb nym obwieszczeniu. Ustaje stan określony w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyn gentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji „Enduring Freedom” za strefę działań wo jennych (M. P. Nr 16, poz. 272). Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz ———————

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 126, Nr 86, poz. 791 i Nr 204, poz. 1979.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2004-02-13
Data wydania: 2004-01-30
Data uchylenia: 2004-07-01
Organ wydający: MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 8 poz. 128