M.P. 2005 nr 21 poz. 330

330 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 31 marca 2005 r., wynosi 15 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. Minister Finansów: w z. J. Neneman ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-04-07
Data wydania: 2005-03-31
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2005 nr 21 poz. 330