M.P. 2005 nr 21 poz. 332

Monitor Polski Nr 21 — 583 — Poz. 332 332 OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 marca 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemy słowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 6

8) ogłasza się, co następuje: Następujące imprezy, organizowane przez Między narodowe Targi Gdańskie S.A., na ich terenach wysta wienniczych w Gdańsku, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone we dług daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użyt kowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczo nego znakiem towarowym:

1) AQUABUD Targi Technik i Urządzeń Basenowych, Sanitarnych i Rekreacji, w dniach od 20 do 22 kwietnia 2005 r.;

2) GDA¡SKA WIOSNA BUDOWLANA Targi Budow lane, w dniach od 20 do 22 kwietnia 2005 r.;

3) POLFOOD Targi Przetwórstwa i Produktów ˚ywno ściowych, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;

4) MLECZNA REWIA Targi Mleczarstwa, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;

5) MEAT EXPO Targi Masarstwa i Drobiarstwa, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;

6) POLFISH Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych, w dniach od 7 do 9 czerw ca 2005 r.;

7) BALT-MILITARY-EXPO Bałtyckie Targi Militarne, w dniach od 22 do 24 czerwca 2005 r.;

8) SAFETY Targi Ratownictwa i Bezpieczeństwa, w dniach od 22 do 24 czerwca 2005 r. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: w z. A. Pyrża

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-04-07
Data wydania: 2005-03-25
Organ wydający: PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2005 nr 21 poz. 332