M.P. 2005 nr 30 poz. 436

436 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż od dnia 1 czerwca 2005 r. kwota zasiłku pogrzebowego wy nosi 4 830,90 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. W. Pretkiel ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-05-31
Data wydania: 2005-05-16
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2005 nr 30 poz. 436