M.P. 2005 nr 41 poz. 550

Monitor Polski Nr 35 — 1873 — Poz. 542 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT-II-2262-21-2006/KP/258 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu i powołu jąc się na artykuł 10 Umowy między Rządem Rzeczy pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie nastę pującej zmiany do wyżej wymienionej umowy: W artykule 1 ustęp 1 umowy: zdanie „Rząd Rze czypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 15 000 000,00 USD (słownie: piętnaście milionów dolarów USA), zwanego dalej Kredytem.” zamienić zdaniem: „Rząd Rzeczypospoli tej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 9 014 998,00 USD (słownie: dziewięć mi lionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdzie siąt osiem dolarów USA), zwanego dalej Kredytem.”. W przypadku gdy Ministerstwo Spraw Zagranicz nych Republiki Uzbekistanu potwierdzi, że Rząd Repu bliki Uzbekistanu akceptuje zmianę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej bę dzie uważało, że niniejsza nota wraz z notą będącą od powiedzią Rządu Republiki Uzbekistanu będą stano wiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu z dnia 10 lipca 2003 r. Wyżej wymienione porozumie nie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 10 wspo mnianej umowy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Minister stwu Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu wyrazy głębokiego szacunku. Warszawa, dnia 12 listopada 2008 r. 542 POROZUMIENIE z dnia 16 marca 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. Przekład The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland DPT-II-2262-21-2006/KP/258 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan and with reference to Article 10 of the Agreement between the Government of the Republie of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan on extending a credit, signed in Warsaw on July 10, 2003, has the honour to propose on behalf of the Government of the Republic of Poland the following amendment to the above mentioned Agreement: In Article 1 paragraph 1 of Agreement: the sentence ”The Government of the Republic of Poland shall extend a credit in the amount of USD 15,000,000.00 (say: fifteen million US Dollars), henceforth called the Credit, to the Government of the Republic of Uzbekistan.” shall be replaced with ”The Government of the Republic of Poland shall extend a credit in the amount of USD 9,014,998.00 (say: nine million fourteen thousand nine hundred and ninety eight US Dollars), henceforth called the Credit, to the Government of the Republic of Uzbekistan.”. In case the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan confirms that the amendment is acceptable to the Government of the Republic of Uzbekistan, this note together with the note constituting the response of the Government of the Republic of Uzbekistan shall become the Understanding between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan on the amendment to the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan on extending a credit, dated July 10, 2003. This Understanding shall enter into force according to the Article 10 of the aforementioned Agreement. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan the assurances of its highest consideration. Warsaw, 12 November 2008 Monitor Polski Nr 35 — 1874 — Poz. 542 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu 05/6648 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uz bekistanu przesyła wyrazy swojego szacunku Minister stwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w odpowiedzi na notę nr DPT-II-2262-21-2006/KP/258 z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej wprowadzenia zmian do Umowy między Rządem Republiki Uzbeki stanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., ma zaszczyt poinformować, co następuje. Zmiana artykułu 1 ustęp 1 Umowy, zaproponowa na przez Stronę polską, w brzmieniu: „Rząd Rzeczypo spolitej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 15 000 000,00 USD (słownie: piętnaście milionów dolarów USA), zwanego dalej Kredytem.” zamieniona na „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 9 014 998,00 USD (słownie: dziewięć milionów czter naście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem do larów USA), zwanego dalej Kredytem.” została przez Stronę uzbecką zaakceptowana. Zgodnie z artykułem 10 umowy zmiany wprowa dzane do niej wchodzą w życie po otrzymaniu ostat niej noty, to znaczy po otrzymaniu przez Stronę polską niniejszej noty. Ministerstwo wychodzi z założenia, że nota Mini sterstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Pol skiej nr DPT-II-2262-21-2006/KP/258 z dnia 12 listopa da 2008 r. oraz załączona nota Ministerstwa Spraw Za granicznych Republiki Uzbekistanu stanowią Porozu mienie między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rzą dem Rzeczypospolitej Polskiej o wniesieniu zmian do wyżej wymienionej umowy. Ministerstwo prosi o poinformowanie o dacie wej ścia w życie wyżej wymienionego porozumienia i ko rzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Za granicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyż szego szacunku. Taszkent, dnia 9 marca 2009 r. Monitor Polski Nr 35 — 1875 — Poz. 542

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-07-15
Data wydania: 2005-07-08
Data wejścia w życie: 2005-07-08
Data obowiązywania: 2005-07-08
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2005 nr 41 poz. 550