M.P. 2005 nr 7 poz. 98

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 270

3) zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Radę Rozwoju Nauki i Technolo gii, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-do radczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących strategii rozwoju nauki i no wych technologii.

§2.

1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący — Prezes Rady Ministrów;

2) zastępca przewodniczącego — Minister Nauki i In formatyzacji;

3) członkowie: ministrowie właściwi do spraw go spodarki, finansów publicznych, pracy i szkolnic twa wyższego;

4) sekretarz Rady.

2. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Rady na prawach członka:

1) Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

2) Przewodniczącego Rady Nauki przy ministrze wła ściwym do spraw nauki;

3) Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akade mickich Szkół Wyższych;

4) Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Ba dawczo-Rozwojowych;

5) Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;

6) Przewodniczącego Rady Strategii Społeczno-Go spodarczej.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady inne osoby, z głosem doradczym.

§3.

1. Członków oraz sekretarza Rady powołuje Prezes Rady Ministrów.

2. Członkowie oraz sekretarz Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.

§4. Do zadań Rady należy opracowywanie i przed stawianie Radzie Ministrów oraz Prezesowi Rady Mi nistrów ocen i opinii o projektach dokumentów rządo wych, w tym programach i aktach normatywnych za wierających rozstrzygnięcia w zakresie:

1) rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospo darki opartej na wiedzy;

2) rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczą cych rozwoju nauki i technologii;

3) wysokości środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę;

4) środków pomocowych Unii Europejskiej na roz wój infrastruktury: badawczej, informatycznej i szkolnictwa wyższego;

5) systemowego wspierania wykorzystywania ba dań naukowych i prac rozwojowych dla wzrostu innowacyjności gospodarki i jakości życia; 98 ZARZÑDZENIE Nr 10 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Nauki i Technologii

6) rozwoju preferowanych dziedzin nauki wspomaga jących rozwój związanych z nim dziedzin społecz nych i gospodarczych przez programy wieloletnie;

7) mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych w spra wach strategii rozwoju nauki i technologii;

8) harmonizacji działań organów i urzędów admini stracji rządowej w sprawach strategii rozwoju na uki na potrzeby społeczne, gospodarcze i eduka cyjne;

9) innych spraw przekazanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§5.

1. Organy administracji rządowej, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Rady, udzielają Radzie wszechstronnej pomo cy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

2. W toku wykonywania swoich zadań Rada współdziała z organami administracji rządowej, orga nami samorządu terytorialnego, instytucjami nauko wymi, organizacjami społecznymi oraz innymi zainte resowanymi podmiotami.

§6.

1. Rada działa kolegialnie.

2. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów problemo wych.

3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku, pod przewodnictwem przewodniczące go Rady.

4. Z posiedzeń Rady i zespołów problemowych sporządza się protokoły, które podpisuje prowadzący posiedzenie i sekretarz Rady. Członek Rady może zgło sić do protokołu zdanie odrębne.

5. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

§7.

1. Przewodniczący Rady powołuje zespoły pro blemowe do wykonania określonego zadania.

2. Przewodniczący Rady ustala skład zespołu pro blemowego spośród członków Rady oraz powołuje przewodniczącego zespołu problemowego.

§8.

1. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dyspo nentem jest minister właściwy do spraw nauki.

2. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw na uki.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa nia i podlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: M. Belka Monitor Polski Nr 7 — 250 — Poz. 98

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-02-03
Data wydania: 2005-01-31
Data wejścia w życie: 2005-01-31
Data obowiązywania: 2005-01-31
Data uchylenia: 2012-12-20
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2005 nr 7 poz. 98