M.P. 2005 nr 70 poz. 968

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następu je:

§1. W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447 i Nr 33, poz. 518 oraz z 2005 r. Nr 18, poz. 297 i Nr 62, poz. 85

7) w § 2 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób zaj mujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

2) wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków stałego komitetu Rady Ministrów, na wniosek Prze wodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów,”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa nia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz 968 ZARZÑDZENIE Nr 116 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-11-17
Data wydania: 2005-11-15
Data wejścia w życie: 2005-11-15
Data obowiązywania: 2005-11-15
Data uchylenia: 2011-01-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2005 nr 70 poz. 968