M.P. 2006 nr 10 poz. 128

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Azerbejdżanu, zwane dalej „Umawiającymi się Stro nami”, kierując się postanowieniami Deklaracji o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzeczą pospolitą Polską a Republiką Azerbejdżańską, sporzą dzonej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r., uwzględniając postanowienia umów międzynaro dowych, które wiążą Umawiające się Strony w dzie dzinie współpracy gospodarczej, mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, przekonane, że niniejsza umowa umocni rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach 128 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. i sektorach gospodarki na zasadach równości, wza jemnych korzyści i zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.

2. Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy będzie ukierunkowana na:

1) wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospo darczych,

2) intensyfikację dwustronnych stosunków gospo darczych, w szczególności w sferze przedsiębior czości, inwestycji, innowacji i finansowania przed sięwzięć gospodarczych,

3) rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej. Artykuł 2 Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana poprzez:

1) rozwój współpracy między podmiotami gospodar czymi państw Umawiających się Stron, w szcze gólności w sektorze paliwowo-energetycznym, przemyśle spożywczym i przemyśle lekkim,

2) projektowanie, budowę, remont lub przebudowę oraz modernizację w zakresie technologicznym obiektów przez podmioty gospodarcze państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium pań stwa drugiej Umawiającej się Strony lub wspólne występowanie podmiotów gospodarczych obu państw Umawiających się Stron na ich terytoriach lub na terytoriach państw trzecich,

3) wdrażanie mechanizmów związanych z finansowa niem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych,

4) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standary zacji,

5) sprzyjanie kontaktom między organizacjami zrze szającymi podmioty gospodarcze,

6) rozwój usług konsultingowych, prawnych, banko wych i technicznych, w tym wspomagających re alizację projektów inwestycyjnych na terytoriach państw Umawiających się Stron,

7) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kon taktów, wymiany specjalistów i personelu tech nicznego, szkoleń, udziału w targach i wystawach, misjach gospodarczych i innych przedsięwzię ciach związanych ze współpracą gospodarczą,

8) rozwój współpracy w dziedzinie turystyki. Artykuł 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw, oddziałów, mieszanych izb gospodarczych i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby go spodarcze i inne jednostki prowadzące działalność go spodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podej mują one działalność. Artykuł 4 W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodar czej właściwe organy Umawiających się Stron podej mować będą działania, zgodnie z prawem obowiązu jącym w państwach Umawiających się Stron, prowa dzące do wymiany informacji w zakresie:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, in westycje, standaryzację, certyfikację, warunki wy dawania licencji, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wza jemnego zainteresowania,

2) przedsięwzięć sprzyjających zacieśnieniu kontak tów między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w tym w zakresie przepro wadzania wystaw, targów i misji gospodarczych. Artykuł 5

1. Umawiające się Strony powołają Polsko-Azer bejdżańską Komisję Międzyrządową do spraw Współ pracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,

2) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

3) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpo wiednich działań w celu ich eliminacji,

4) omawianie spraw spornych dotyczących stosowa nia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i azerbej dżańskiej, pod przewodnictwem przewodniczących powoływanych przez każdą z Umawiających się Stron. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ra mach swojej kompetencji może tworzyć grupy robo cze z określeniem ich zadań.

4. Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Azerbejdża nu. Z inicjatywy jednego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących.

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

6. Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią ustanowiony. Monitor Polski Nr 10 — 775 — Poz. 128 Artykuł 6

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikają cych z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Azerbejdżanu, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodo wych.

2. ˚adne z postanowień niniejszej umowy nie mo że być interpretowane jako naruszające prawa i zobo wiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z jej członkostwa w Unii Europejskiej.

3. W zakresie spraw, które objęte są niniejszą umo wą, regulowanych przez Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Człon kowskimi z jednej strony a Republiką Azerbejdżanu z drugiej strony, podpisaną w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, pierwszeństwo będą mia ły postanowienia powyższej Umowy o partnerstwie i współpracy, wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmia nami i uzupełnieniami. Artykuł 7

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o wykonaniu przez Umawiające się Strony wewnętrz nych procedur koniecznych dla wejścia jej w życie.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokre ślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfi kacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku niniejsza umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

3. W uzgodnieniu między Umawiającymi się Stro nami do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w pisemnej formie, które stano wić będą integralną część niniejszej umowy. SPORZÑDZONO w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, azerbejdżańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie roz bieżności przy interpretacji niniejszej umowy tekst w języku rosyjskim będzie uważany za rozstrzyga jący. Monitor Polski Nr 10 — 776 — Poz. 128 Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Azerbejdżanu Monitor Polski Nr 10 — 777 — Poz. 128 Monitor Polski Nr 10 — 778 — Poz. 128 Monitor Polski Nr 10 — 779 — Poz. 128 Monitor Polski Nr 10 — 780 — Poz. 128 Monitor Polski Nr 10 — 781 — Poz. 128

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-10
Data wydania: 2005-03-30
Data wejścia w życie: 2005-09-30
Data obowiązywania: 2005-09-30
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 10 poz. 128