M.P. 2006 nr 11 poz. 149

Dziennik Ustaw Nr 140 — 11235 — Poz. 1583 1583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwiet nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ba daniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Wete rynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje: Dziennik Ustaw Nr 140 — 11236 — Poz. 1583

§1. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz. U. Nr 93, poz. 1034).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-15
Data wydania: 2005-11-14
Data wejścia w życie: 2006-03-02
Data obowiązywania: 2006-03-02
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 11 poz. 149