M.P. 2006 nr 12 poz. 156

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co na stępuje: Do obsadzenia pozostają:

1) stanowisko komornika sądowego rewiru II przy Sądzie Rejonowym w ˚ywcu. Wnioski o powoła nie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego ob wieszczenia;

2) stanowisko komornika sądowego rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Katowicach. Wnioski o po wołanie na to stanowisko należy składać do Preze sa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego ob wieszczenia;

3) stanowisko komornika sądowego rewiru III przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Wnioski o po wołanie na to stanowisko należy składać do Preze sa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego ob wieszczenia. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 10 lutego 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452, z 2003 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2067 i Nr 236, poz. 2356 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-20
Data wydania: 2006-02-10
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 12 poz. 156