M.P. 2006 nr 12 poz. 158

Monitor Polski Nr 12 — 827 — Poz. 158 158 OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lutego 2006 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemy słowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje: Następujące imprezy, organizowane przez Targi Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalaz ku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) XII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „AGROTECH”, w dniach od 10 do 12 marca 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kiel cach;

2) VI Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zaso bami Leśnymi „LAS — EXPO”, w dniach od 10 do 12 marca 2006 r. na ich terenach wystawienni czych w Kielcach;

3) IX Międzynarodowe Targi Energetyki, Targi Odna wialnych èródeł Energii „ENEX”, w dniach od 21 do 23 marca 2006 r. na ich terenach wystawien niczych w Kielcach;

4) XI Targi Edukacyjne „EDUKACJA”, w dniach od 29 do 31 marca 2006 r. na ich terenach wystawien niczych w Kielcach;

5) X Ogólnopolskie Targi Pracy „TARGI PRACY”, w dniu 3 kwietnia 2006 r. na ich terenach wysta wienniczych w Kielcach;

6) XI Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Ka mieniarskich „INTERKAMIE¡”, w dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 r. na ich terenach wystawienni czych w Kielcach;

7) XIII Targi Materiałów Budownictwa Mieszkanio wego i Wyposażenia Wnętrz „DOM”, w dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 r. na ich terenach wystawien niczych w Kielcach;

8) XIII Targi Ogrodnicze i Działkowe „OGRÓD i TY”, w dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 r. na ich tere nach wystawienniczych w Kielcach;

9) V Âwiętokrzyskie Targi Turystyki „VOYAGER”, w dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 r. na ich tere nach wystawienniczych w Kielcach;

10) IV Targi Grupy PSB „PSB”, w dniach od 21 do 22 kwietnia 2006 r. na ich terenach wystawienni czych w Kielcach; 1

1) III Targi Techniki Gazowniczej „EXPO — GAS”, w dniach od 26 do 28 kwietnia 2006 r. na ich tere nach wystawienniczych w Kielcach; 1

2) XII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogo wego „AUTOSTRADA — POLSKA”, w dniach od 17 do 19 maja 2006 r. na ich terenach wystawien niczych w Kielcach; 1

3) II Międzynarodowe Targi Infrastruktury „TRAFFIC — EXPO”, w dniach od 17 do 19 maja 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kielcach; 1

4) II Międzynarodowe Targi Optyczno-Okulistyczne „OPTEXPO”, w dniach od 26 do 27 maja 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Warszawie; 1

5) X Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL”, w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2006 r. na ich terenach wystawienni czych w Kielcach; 1

6) VII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i De wocjonaliów „SACROEXPO”, w dniach od 19 do 21 czerwca 2006 r. na ich terenach wystawienni czych w Kielcach; 1

7) V Salon Antykwaryczny i Sztuki Współczesnej „ART — EXPO”, w dniach od 19 do 21 czerwca 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kiel cach; 1

8) XI Międzynarodowe Targi Spółdzielcze „MTS”, w dniach od 8 do 9 lipca 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Warszawie; 1

9) XIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronne go „MSPO”, w dniach od 4 do 7 września 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kielcach;

20) XII Międzynarodowe Targi Logistyczne „LOGISTYKA”, w dniach od 4 do 7 września 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kiel cach; 2

1) VI Targi Rehabilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk „REHMED — EXPO”, w dniach od 14 do 16 wrze śnia 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kielcach; 2

2) XII Międzynarodowe Targi Techniki dla Odlewnic twa „METAL”, w dniach od 27 do 29 września 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kiel cach; ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398. Monitor Polski Nr 12 — 828 — Poz. 158 2

3) V Wystawa Technologii, Przetwórstwa i Zastoso wania Metali Nieżelaznych „NONFERMET”, w dniach od 27 do 29 września 2006 r. na ich tere nach wystawienniczych w Kielcach; 2

4) VI Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej „CONTROL-TECH”, w dniach od 27 do 29 wrześ nia 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kielcach; 2

5) IV Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego „TRANSEXPO”, w dniach od 4 do 6 października 2006 r. na ich terenach wystawien niczych w Kielcach; 2

6) VII Wystawa Monitoringu Wizyjnego „ALARM”, w dniach od 25 do 26 października 2006 r. na ich terenach wystawienniczych w Kielcach; 2

7) VI Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych „SPORT OBIEKT”, w dniach od 25 do 26 października 2006 r. na ich terenach wysta wienniczych w Kielcach; 2

8) I Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, w dniach od 18 do 19 listopada 2006 r. na ich tere nach wystawienniczych w Kielcach. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: A. Adamczak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-20
Data wydania: 2006-02-03
Organ wydający: PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 12 poz. 158