M.P. 2006 nr 13 poz. 175

175 POROZUMIENIE z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT-I-2265-17-2002/SW/137 Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej i działając w imieniu Rządu Rze czypospolitej Polskiej ma zaszczyt, na podstawie arty kułu 15 w związku z artykułami 6 i 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających gra nicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporzą dzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospo litej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do powyższej umowy następującej tre ści: W załączniku nr 3 — Wykaz miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych — po liczbie po rządkowej 36 dodaje się liczbę porządkową 37 w brzmieniu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby w przy padku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowac kiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rze czypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowac Lp. Przejście graniczne Znak graniczny Rodzaj ruchu Czynne w okresie Godziny otwarcia 37 Kikula — Kykula III/175 pieszy, rowerowy, narciarski 1.IV—30.IX 1.X—31.III 800—2000 900—1600 Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie Nr 3326/2005 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ambasada Republiki Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczy pospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzyma nie noty nr DPT-I-2265-17-2002/SW/137 z dnia 15 kwietnia 2005 r. dotyczącej zmiany załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicz nych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., następującej treści: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypo spolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasa dzie Republiki Słowackiej i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt, na podstawie artykułu 15 w związku z artykułami 6 i 14 Umowy mię dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Repu bliki Słowackiej o przejściach granicznych, przekracza niu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania gra nicy państwowej poza przejściami granicznymi, spo rządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zapropono wać zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczy pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do powyższej umowy nastę pującej treści: W załączniku nr 3 — Wykaz miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych — po liczbie po rządkowej 36 dodaje się liczbę porządkową 37 w brzmieniu: Monitor Polski Nr 13 — 851 — Poz. 175 Lp. Przejście graniczne Znak graniczny Rodzaj ruchu Czynne w okresie Godziny otwarcia 37 Kikula — Kykula III/175 pieszy, rowerowy, narciarski 1.IV—30.IX 1.X—31.III 800—2000 900—1600 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby w przy padku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowac kiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rze czypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowac kiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę pań stwową oraz zasadach przekraczania granicy pań stwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasa dzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania.” Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ma zaszczyt oznajmić, że Rząd Republiki Słowackiej wyra ża zgodę na propozycję Ministerstwa Spraw Zagra nicznych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą zawarcia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Pol skiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącz nika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach tury stycznych przecinających granicę państwową oraz za sadach przekraczania granicy państwowej poza przej ściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., w drodze wymiany not. Zgodnie z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i niniejsza nota stanowią Porozumienie między Rządem Rzeczy pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowac kiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę pań stwową oraz zasadach przekraczania granicy pań stwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie w dniu otrzymania przez Stronę polską niniejszej noty stanowiącej odpowiedź. Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ko rzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagra nicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy głębokiego szacunku. Warszawa, dnia 2 września 2005 r. kiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę pań stwową oraz zasadach przekraczania granicy pań stwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasa dzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania. Warszawa, dnia 15 kwietnia 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-23
Data wydania: 2005-09-02
Data wejścia w życie: 2005-09-09
Data obowiązywania: 2005-09-09
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 13 poz. 175