M.P. 2006 nr 14 poz. 191

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie uchwały Rady Ministrów nr 186/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wypowiedzenia umów normujących stosunku handlowe oraz umów gospo darczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunku handlowe Umowa mię dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czes kiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzona w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r., została wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską w stosunku do Republiki Czes kiej i utraciła moc obowiązującą z dniem 21 grudnia 2005 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 13 Umowy między Rządem Rzeczypo spolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy gospodarczej i handlu, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach han dlowych i płatnościach, sporządzona w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r., utraciła moc obowiązującą w sto sunku do republiki Słowackiej z dniem 9 listopada 1994 r. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak 191 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzonej w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-24
Data wydania: 2006-09-09
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 14 poz. 191