M.P. 2006 nr 15 poz. 198

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 139

8) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załącz niku do zarządzenia.

§2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 marca 2006 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz 198 ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2006 r. (poz. 198) WZÓR, STOP, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 Z¸ War tość Cechy graficzne Brzeg (bok) Masa (w gra mach) Âred nica (w mili me trach) Stop Wielkość emisji (w sztu kach)strona główna strona odwrotna 2 zł W centralnej części wizeru nek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 Z¸. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 200

6. Poniżej orła stylizowa ny fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z unie sioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. Stylizowany wi zerunek Bramy Targowej. W tle: z prawej strony zarys budynków, z lewej strony za rys drzew. Z pra wej strony napis: ELBLÑG. Na boku ośmiokrot nie powtó rzony na pis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stop ni, rozdzie lony gwiazdka mi 8,15 27,0 CuAl5Zn5Sn1 1 100 000

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-03-03
Data wydania: 2006-02-28
Data wejścia w życie: 2006-03-03
Data obowiązywania: 2006-03-03
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 15 poz. 198