M.P. 2006 nr 19 poz. 208

208 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2006 r. Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 28 listo pada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla ka miennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250), ogłasza się, iż wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na po trzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków so cjalnych dla przedsiębiorstw górniczych i przedsię biorstw robót górniczych w pierwszym kwartale 2006 r. wynosi 1,0473. Minister Gospodarki: w z. T. Wilczak ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-03-14
Data wydania: 2006-02-23
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 19 poz. 208