M.P. 2006 nr 22 poz. 245

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 18 grud nia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek or ganizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 245 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin (M. P. Nr 43, poz. 601). Monitor Polski Nr 22 — 1074 — Poz. 245 Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2006 r. (poz. 245) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPOWA˚NIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADA¡ SKUTECZNOÂCI DZIA¸ANIA ÂRODKA OCHRONY ROÂLIN* Lp. Nazwa jednostkiorganizacyjnej Siedziba i adres jednostki organizacyjnej Zakres udzielonego upoważnienia 1 2 3 4 1 Instytut Ochrony Roślin Zakład Badania Ârod ków Ochrony Roślin ul. Miczurina 20 60-318 Poznań Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocy dów, nematocydów, regulatorów wzrostu roślin, re pelentów, rodentycydów, semiozwiązków, talpicy dów, wirocydów i adiuwantów pod osłonami, w szkółkach, uprawach sadowniczych, komorach kli matycznych, pomieszczeniach magazynowych, na terenach nieużytkowanych rolniczo oraz w uprawach polowych: zbóż, buraków cukrowych i pastewnych, kukurydzy, rzepaku, gryki, gorczycy, ziemniaków, bo biku, grochu, soi, lnu, konopi, słonecznika, warzyw, truskawek, a także użytkach zielonych, trawach na siennych, trawnikach, uprawach zielarskich, wiklinie, wierzbie i innych roślinach energetycznych 2 Instytut Ochrony Roślin Oddział w Sośnicowicach Zakład Badania Skuteczności Ârodków Ochrony Roślin ul. Gliwicka 29 44-153 Sośnicowice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu roślin oraz za praw nasiennych i łącznego stosowania agroche mikaliów w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, ro ślin strączkowych, ziemniaków i buraków 3 Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka Pracownia Fitopatologii ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy bakteriocydów, fungicydów, wirocydów, biostymulatorów odporności i zapraw nasiennych w uprawach polowych, pod osłonami, w komorach klimatycznych i pomieszczeniach maga zynowych, w warzywach, truskawkach i ziemniakach 4 Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka Pracownia Entomologii ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, insektycydów, moluskocydów, nematocydów, repelentów, roden tycydów, semiozwiązków, talpicydów, zapraw na siennych, atraktantów oraz ekstraktów roślinnych w uprawach polowych, pod osłonami i komorach klimatycznych w warzywach 5 Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka Pracownia Herbologii ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy herbicydów, adiuwantów i re gulatorów wzrostu w uprawach polowych, pod osło nami i w komorach klimatycznych w warzywach, w tym ziemniakach wczesnych, zespołach trawniko wych, zespołach upraw pożniwnych i przedsiew nych, a także na terenach nieużytkowanych rolniczo 6 Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu w uprawach polowych warzyw i ziemniaków oraz w pomieszczeniach magazynowych ——————— * Jednostki organizacyjne upoważnione w drodze decyzji wydanych do dnia 21 lutego 2006 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin. Monitor Polski Nr 22 — 1075 — Poz. 245 1 2 3 4 8 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego Katedra Uprawy Roli i Roślin Zakład Doświadczalno Dydaktyczny Upraw Roli i Roślin Gorzyń ul. Mazowiecka 45/46 60-623 Poznań Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu, adiuwantów, biostymulatorów oraz biopreparatów w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, a także na łąkach, pastwiskach, ugorach i odłogach oraz w uprawch sadowniczych: jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli i truskawek 9 Agrostat Sp. z o.o. Zalesie 12 63-233 Jaraczewo Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów oraz łącznego stoso wania środków ochrony roślin w uprawach polo wych: zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraków cukro wych, słonecznika, ziemniaków, truskawek oraz na trawnikach 10 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów ul. Orzechowa 61 50-540 Wrocław Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy herbicydów, regulatorów wzrostu i adiuwantów pod osłonami, w komorach klimatycznych i uprawach polowych: zbóż, roślin okopowych, oleistych, włóknistych, pastewnych, przemysłowych specjalnych — chmielu i tytoniu, wierzbie i innych roślinach energetycznych, zielar skich i leczniczych, a także na ugorach, odłogach oraz terenach nieużytkowanych rolniczo 11 Akademia Techniczno Rolnicza Wydział Rolniczy Katedra Fitopatologii ul. ks. Kordeckiego 20 85-225 Bygdoszcz Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy bakteriocydów, fungicydów w komorach klimatycznych i uprawach polowych: zbóż, ziemniaków, warzyw, roślin oleistych i bobo watych 12 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka 76-009 Bonin 3 Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu, re pelentów, adiuwantów i zapraw nasiennych, w ko morach klimatycznych, pod osłonami, w przecho walniach i uprawach polowych ziemniaków 7 Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. ul. Krasickiego 53 02-608 Warszawa Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu oraz łącznego stosowania środków ochrony roślin na trawnikach, boiskach piłkarskich, szkółkach drzew owocowych, a także na łąkach i pastwiskach, w uprawach polo wych: zbóż, rzepaku, gorczycy, słoneczników, ziem niaków, buraków cukrowych, marchwi, kapusty, kalafiorów, brokułów, cebuli, porów, sałaty i cyko rii oraz w uprawach sadowniczych: jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, a także w uprawie kukurydzy 13 BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 154 02-326 Warszawa Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, regu latorów wzrostu oraz zapraw nasiennych w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukro wych i pastewnych oraz ziemniaków 14 Bayer Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, in sektycydów, regulatorów wzrostu roślin i repelen tów w uprawach polowych: zbóż, kukurydzy, bura ków cukrowych, rzepaku, roślin strączkowych, ziem niaków i warzyw oraz w uprawach sadowniczych Monitor Polski Nr 22 — 1076 — Poz. 245 18 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych ul. Pomologiczna 18 96-100 Skierniewice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, akarycydów, bakteriocydów, insektycydów, molu skocydów, repelentów, rodentycydów, semio związków, talpicydów, wirocydów, biostymulato rów odporności, ekstraktów roślinnych oraz łącz nego stosowania agrochemikaliów w uprawach sadowniczych, pod osłonami, w komorach klima tycznych, pomieszczeniach magazynowych, szkół kach i plantacjach matecznych, we wszystkich ga tunkach roślin sadowniczych 1 2 3 4 15 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Bydgoszcz Al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz Prowadzenie badań skuteczności działania środ ka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicy dów, akarycydów, bakteriocydów, insektycydów, nematocydów, regulatorów wzrostu roślin, wiro cydów i adiuwantów w komorach klimatycznych i uprawach polowych: buraków, ziemniaków, fa celii błękitnej oraz roślin oleistych i energetycz nych 16 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich Zakład Hodowli i Agrotechniki ul. Karola Libelta 27 61-707 Poznań Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów w uprawach polowych roślin zielar skich 17 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8 24-100 Puławy Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, akarycydów, insektycydów, regulatorów wzrostu roślin, repelentów, zapraw nasiennych, adiuwan tów i biopreparatów w uprawach polowych: zbóż, tytoniu, chmielu, kukurydzy, roślin okopowych, rzepaku, zielarskich, motylkowych wieloletnich, strączkowych oraz w trawach 20 Inveresk Research Polska Sp. z o.o. ul. Botaniczna 68A 04-543 Warszawa Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy insektycydów, fungicydów, herbicydów w uprawach polowych: zbóż, bura ków, ziemniaków, rzepaku, kukurydzy oraz na użytkach zielonych i terenach nieużytkowanych rolniczo 19 Instytut Badawczy Leśnictwa Pracownia Metod Biologicznych i Chemicznych Zakład Ochrony Lasu Sękocin Las 05-090 Raszyn Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy insektycydów w szkółkach, w uprawach i drzewostanach leśnych iglastych i li ściastych oraz w drzewach ozdobnych 21 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Pracownia Fitopatologii Roślin Ozdobnych Zespół Badawczy Roślin Ozdobnych ds. oceny skuteczności działania fungicydów w ochronie roślin ozdobnych przed chorobami ul. Pomologiczna 18 96-100 Skierniewice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, regulatorów wzrostu roślin, biostymulantów odporności, eks traktów roślinnych, nawozów dolistnych, związków mineralnych i olejów w uprawach polowych, pod osłonami, w szkółkach roślin ozdobnych we wszystkich gatunkach roślin ozdobnych, w tym: ce bulowatych, rabatowych jednorocznych, dwulet nich, bylinach, przeznaczonych na kwiat cięty oraz drzewach i krzewach ozdobnych Monitor Polski Nr 22 — 1077 — Poz. 245 26 GAB Poland Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 12 Gałowo 64-500 Szamotuły Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, fungicydów, herbicydów, regulatorów wzrostu roślin, insekty cydów oraz adiuwantów w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemniaków i roślin strączkowych 1 2 3 4 22 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Rolnictwa i Biologii Katedra Agronomii Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Zespół Biologii i Zwalczania Chwastów ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy herbicydów, regulatorów wzrostu roślin i adiuwantów w uprawach polo wych: zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, bura ków cukrowych, roślin strączkowych, traw oraz na ugorach i odłogach 23 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Zespół Badawczy Roślin Sadowniczych ds. oceny skuteczności działania bioregulatorów ul. Pomologiczna 18 96-100 Skierniewice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu i bio preparatów modyfikujących wzrost i rozwój roślin w uprawach sadowniczych: jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, truskawek, porzeczek, malin, agre stu, borówki wysokiej oraz w szkółkach drzew i krzewów owocowych 24 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Zespół Badawczy Roślin Ozdobnych ds. Oceny Skuteczności Działania Zoocydów, Bioregulatorów i Herbicydów ul. Pomologiczna 18 96-100 Skierniewice Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, herbicydów, in sektycydów, moluskocydów, nematocydów, regula torów wzrostu roślin, repelentów, semiozwiązków, biopreparatorów, organizmów żywych i adiuwantów w uprawach polowych, pod osłonami, w szkółkach, w tym w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych, uprawach i drzewostanach leśnych, komorach klima tycznych, na trawnikach oraz terenach nieużytkowa nych rolniczo we wszystkich gatunkach roślin donicz kowych, rabatowych, przeznaczonych na kwiat cięty i w matecznikach tych roślin, a także we wszystkich gatunkach drzew i krzewów iglastych oraz liścia stych, bylinach ogrodowych i roślinach wodnych 25 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział Jadwisin 05-140 Serock Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu roślin w po mieszczeniach magazynowych i uprawach polo wych ziemniaków

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-03-24
Data wydania: 2006-03-13
Data uchylenia: 2006-10-16
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 22 poz. 245