M.P. 2006 nr 24 poz. 272

272 OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 marca 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemy słowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje: ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398. Impreza targowo-wystawiennicza pod nazwą „Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodo ciągów i Kanalizacji WOD-KAN”, organizowana w dniach od 17 do 19 maja 2006 r. przez Izbę Gospo darczą „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy na jej tere nach wystawienniczych w Bydgoszczy, jest wystawą publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania paten tu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, ozna czone według daty wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towa ru oznaczonego znakiem towarowym. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: A. Adamczak Monitor Polski Nr 24 — 1109 — Poz. 272

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-04-04
Data wydania: 2006-03-23
Organ wydający: PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 24 poz. 272