M.P. 2006 nr 24 poz. 273

273 KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. H. Dmochowska Monitor Polski Nr 24 — 1110 — Poz. 273 Załącznik do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2006 r. (poz. 273) TABLICA ÂREDNIEGO DALSZEGO TRWANIA ˚YCIA KOBIET I M¢˚CZYZN

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-04-04
Data wydania: 2006-03-24
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 24 poz. 273