M.P. 2006 nr 26 poz. 286

Monitor Polski Nr 26 — 1124 — Poz. 286 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białorusi, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się postanowieniami Traktatu między Rze cząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym są siedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w War szawie dnia 23 czerwca 1992 r., uwzględniając postanowienia umów międzynaro dowych, które wiążą Umawiające się Strony w dzie dzinie współpracy gospodarczej, mając na uwadze przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, dążąc do umocnienia i rozwoju stosunków gospo darczych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białorusi, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na za sadach równości, wzajemnych korzyści i stosownie do prawa obowiązującego w Państwach Umawiających się Stron.

2. Celem współpracy realizowanej w ramach ni niejszej umowy będzie:

1) wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospo darczych,

2) intensyfikacja dwustronnych stosunków gospo darczych, w szczególności w sferze inwestycji i fi nansowania przedsięwzięć gospodarczych,

3) rozbudowa infrastruktury transportowej i przesy łowej,

4) rozwój międzyregionalnej współpracy gospodar czej. Artykuł 2 Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana w szczególności poprzez:

1) projektowanie, budowę i modernizację obiektów przez podmioty gospodarcze Państwa jednej z Umawiających się Stron na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony lub wspólne wy stępowanie podmiotów gospodarczych Państw Umawiających się Stron na ich terytorium lub na terytorium państw trzecich,

2) współdziałanie w realizacji projektów w sektorze naftowym, gazowym i elektroenergetyce, a także w zakresie infrastruktury transportowej i granicz nej,

3) współpracę małych i średnich przedsiębiorstw,

4) wdrażanie mechanizmów związanych z finanso waniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwa rancji dla przedsięwzięć gospodarczych,

5) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standary zacji,

6) zacieśnianie kontaktów między organizacjami sa morządu gospodarczego,

7) rozwój usług konsultingowych, prawnych, banko wych i technicznych, w tym wspomagających re alizację projektów inwestycyjnych na terytorium obydwu Państw,

8) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kon taktów, wymianę specjalistów i personelu tech nicznego, szkolenia, udział w targach i wysta wach, misjach gospodarczych, przedsięwzięciach promocyjnych i innych przedsięwzięciach związa nych ze współpracą gospodarczą. Artykuł 3 Właściwe organy każdej z Umawiających się Stron sprzyjać będą tworzeniu przedstawicielstw, oddziałów i mieszanych izb gospodarczych, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego przedstawicielstwo, od dział lub mieszana izba gospodarcza są tworzone. Artykuł 4 W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodar czej właściwe organy Umawiających się Stron podejmować będą działania prowadzące do wymiany informacji w zakresie:

1) ustawodawstwa regulującego działalność gospo darczą i jego zmian, w tym z zakresu inwestycji, zamówień publicznych i przetargów, standaryza cji, certyfikacji, licencji, ochrony własności prze mysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz in nych dziedzin stanowiących przedmiot wzajemne go zainteresowania,

2) udziału w międzynarodowych organizacjach go spodarczych i ugrupowaniach integracyjnych oraz 286 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r. procesach związanych z przystąpieniem do tych organizacji i ugrupowań,

3) przedsięwzięć promocyjnych prowadzących do zbliżenia potencjalnych partnerów, w tym o istnie jących ułatwieniach dotyczących wystaw, targów i misji gospodarczych oraz systemach informacji gospodarczej. Artykuł 5

1. Umawiające się Strony powołują Wspólną Pol sko-Białoruską Komisję do spraw Współpracy Gospo darczej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,

2) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

3) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpo wiednich działań w celu ich eliminacji,

4) omawianie spraw spornych dotyczących stosowa nia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i białoruskiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczący na rodowych sekcji Komisji mianowani są zgodnie z try bem przyjętym przez każdą z Umawiających się Stron.

4. W porozumieniu między Umawiającymi się Stronami w ramach Komisji mogą być powoływane:

1) stałe grupy robocze do spraw współpracy w wy branych dziedzinach gospodarki,

2) czasowo działające zespoły eksperckie dla opraco wywania szczegółowych tematów współpracy go spodarczej.

5. Komisja zbierać się będzie na posiedzenia co naj mniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Białorusi, w uzgodnionych terminach.

6. Komisja działa w oparciu o swój wewnętrzny re gulamin, podlegający przyjęciu w trybie uzgodnionym między Umawiającymi się Stronami. Artykuł 6 Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z umów mię dzynarodowych, Stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Białorusi, oraz z ich przynależno ści do organizacji międzynarodowych. Artykuł 7

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umo wa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty później szej. W przypadku, gdyby umowa nie weszła w życie do dnia 1 maja 2004 r., będzie ona stosowana prowi zorycznie od dnia 1 maja 2004 r.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokre ślony.

3. Na wniosek jednej z Umawiających się Stron, ni niejsza umowa może być uzupełniona i zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą.

4. Niniejsza umowa może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia. UMOW¢ niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Białorusi Monitor Polski Nr 26 — 1125 — Poz. 286 Monitor Polski Nr 26 — 1126 — Poz. 286 Monitor Polski Nr 26 — 1127 — Poz. 286 Monitor Polski Nr 26 — 1128 — Poz. 286 Monitor Polski Nr 26 — 1129 — Poz. 286 Monitor Polski Nr 26 — 1130 — Poz. 286 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT-2262-15-2004/DJ/347 Ambasada Republiki Białorusi w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i — w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodar czej, sporządzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r. — ma zaszczyt poinformować, że zgodnie z ar tykułem 7 powyższej umowy ze Strony polskiej zosta ły spełnione wymogi prawa krajowego niezbędne dla jej wejścia w życie. Powyższa umowa zgodnie z jej artykułem 7 wej dzie w życie w dniu otrzymania niniejszej noty. W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagra nicznych zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdze nie przez Ambasadę daty jej otrzymania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie wyrazy najwyższego poważania. Warszawa, dnia 24 listopada 2005 r. Monitor Polski Nr 26 — 1131 — Poz. 286 Ambasada Republiki Białorusi w Warszawie RB nr 2073-n/2005 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ambasada Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w na wiązaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT-2262-15-2004/DJ/347 z dnia 24 listopada 2005 r., dotyczącej zawarcia Umo wy między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rze czypospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej, sporzadzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r., ma zaszczyt zawiadomić, że powyższa umowa zgod nie z jej artykułem 7 weszła w życie w dniu 25 listopa da 2005 r. Ambasada Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyra zy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-04-13
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2005-11-25
Data obowiązywania: 2005-11-25
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 26 poz. 286