M.P. 2006 nr 26 poz. 293

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 usta wy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzyna rodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 182

4) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2005 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka—Lesnaja na Kanale Augustowskim, po przez wymianę not. Porozumienie weszło w życie w dniu 4 listopada 2005 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn 293 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka—Lesnaja na Kanale Augustowskim

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-04-13
Data wydania: 2006-01-23
Data wejścia w życie: 2006-04-28
Data obowiązywania: 2006-04-28
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 26 poz. 293