M.P. 2006 nr 3 poz. 40

Monitor Polski Nr 3 — 63 — Poz. 40 40 POROZUMIENIE z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.I-2265-17-2002/SW/473 Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Repu bliki Słowackiej i ma zaszczyt zaproponować, na pod stawie artykułu 1 ustęp 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowac kiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę pań stwową oraz zasadach przekraczania granicy pań stwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 2 do po wyższej umowy następującej treści: W załączniku nr 2 — Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych — liczba porządkowa 8 otrzymuje brzmienie: 1 2 3 4 5 6 8 Sromowce Niżne — Červený Kláštor turystyczne pieszy, rowerowy, narciarski i wózki inwalidzkie Sromowce Niżne Rzeczpospolita Polska Červený Kláštor Republika Słowacka Znak graniczny II/105 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby w przy padku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowac kiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczy pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowac kiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę pań stwową oraz zasadach przekraczania granicy pań stwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie w dniu otrzymania noty stanowiącej odpowiedź na ni niejszą notę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasa dzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania. Warszawa, dnia 19 października 2004 r. Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie Nr 3323/2005 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ambasada Republiki Słowackiej przesyła wyrazy sza cunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypo spolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr DPT.I-2265-17-2002/SW/473 z dnia 19 paździer nika 2004 r. dotyczącej zmiany załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicz nych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., następującej treści: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypo spolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasa dzie Republiki Słowackiej i ma zaszczyt zapropono wać, na podstawie artykułu 1 ustęp 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających gra nicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporzą dzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie poro Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby w przy padku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowac kiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczy pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowac kiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę pań stwową oraz zasadach przekraczania granicy pań stwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie w dniu otrzymania noty stanowiącej odpowiedź na ni niejszą notę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasa dzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania.” Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ma zaszczyt oznajmić, że Rząd Republiki Słowackiej wyra ża zgodę na propozycję Ministerstwa Spraw Zagra nicznych Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą zawar cia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie za łącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypo spolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę pań stwową oraz zasadach przekraczania granicy pań stwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., w drodze wymiany not. Zgodnie z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i niniejsza no ta stanowią Porozumienie między Rządem Rzeczypo spolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowac kiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę pań stwową oraz zasadach przekraczania granicy pań stwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie w dniu otrzymania przez stronę polską niniejszej noty stanowiącej odpowiedź. Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ko rzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagra nicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy głębokiego szacunku. Warszawa, dnia 2 września 2005 r. Monitor Polski Nr 3 — 64 — Poz. 40 zumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 2 do powyższej umowy następującej treści: W załączniku nr 2 — Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych — liczba porządkowa 8 otrzymuje brzmienie: 1 2 3 4 5 6 8 Sromowce Niżne — Červený Kláštor turystyczne pieszy, rowerowy, narciarski i wózki inwalidzkie Sromowce Niżne Rzeczpospolita Polska Červený Kláštor Republika Słowacka Znak graniczny II/105

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-01-13
Data wydania: 2005-09-09
Data wejścia w życie: 2005-09-09
Data obowiązywania: 2005-09-09
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 3 poz. 40