M.P. 2006 nr 3 poz. 43

43 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodo wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 182

4) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 6 września 2004 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rzą dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy mię dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Repu bliki Słowackiej o przejściach granicznych, przekracza niu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania gra nicy państwowej poza przejściami granicznymi, spo rządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., poprzez wy mianę not. Porozumienie weszło w życie w dniu 9 września 2005 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-01-13
Data wydania: 2005-12-15
Data wejścia w życie: 2006-01-28
Data obowiązywania: 2006-01-28
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 3 poz. 43