M.P. 2006 nr 30 poz. 330

330 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych Na podstawie art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn ku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) ogła sza się, że od dnia 1 czerwca 2006 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 po wołanej ustawy, wynosi 532,90 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej: K. Michałkiewicz ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pra cy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-04-28
Data wydania: 2006-04-14
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 30 poz. 330