M.P. 2006 nr 32 poz. 349

349 UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej Senat Rzeczypospolitej Polskiej chce przywołać pamięć jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń polskiej historii, a zarazem jednej z najbardziej odraża jących zbrodni, których ofiarą padły tysiące najlep szych obywateli Polski. 66 lat temu, w kwietniu i maju 1940 roku, na pole cenie najwyższych władz Związku Sowieckiego, w la sach Katynia i w innych miejscach, niekiedy do dzisiaj nieznanych, dokonano mordu na polskich jeńcach wojennych: oficerach, lekarzach, nauczycielach, poli cjantach, bohaterach wojny obronnej, którzy jako pierwsi w Europie mieli odwagę przeciwstawić się na paści ze strony dwu totalitaryzmów: nazistowskiego i komunistycznego. Za odwagę tę zapłacili cenę naj wyższą, ale ich męczeńska śmierć trwa w naszej pa mięci jako bolesny dowód niezłomności polskiego ducha i jako zobowiązanie, by następne pokolenia Po laków nie szczędziły pracy i poświęceń dla swojej oj czyzny. Krew niewinnie przelana w lasach Katynia, a także w Charkowie, Miednoje i innych miejscach nie poszła na marne. Zasiliła ona podziemny strumień, z którego wyrasta historia polskich zmagań o wolność. Bezgra niczne poświęcenie pokolenia II wojny światowej sta ło się przykładem dla następnych pokoleń, w tym zwłaszcza inspiracją dla zrywu Solidarności. To, że w pół wieku po mordzie katyńskim Polska odzyskała niepodległość, jest w niedającej się ocenić mierze za sługą bohaterstwa tych, którzy oddali życie w Katy niu. Wspominamy ich bohaterstwo z wdzięcznością, ale i z bólem. Ból ten spotęgowany jest przez fakt, że sprawcy zbrodni — zarówno ci bezpośredni, jak i ci, którzy wydawali im rozkazy — nigdy nie zostali ukara ni. Co więcej, po roku 1989 władze rosyjskie konse kwentnie odmawiają uznania mordu katyńskiego za zbrodnię przeciwko ludzkości. Wiemy, że zbrodnia ta obciąża nie naród rosyjski, lecz system komunistycz ny, który doprowadził do śmierci dziesiątków milio nów ludzi. Wspominając tragedię, którą symbolizuje nazwa Katyń, oddajemy hołd wszystkim ofiarom ko munizmu, w tym nieprzeliczonym rzeszom Rosjan i członkom innych narodów zniewolonych przez totali tarny reżim komunistyczny. Wierzymy, że nadejdzie chwila, kiedy wspólnota wolnych narodów, w tym demokratyczna i praworząd na Rosja, przyjmie prawdę o Katyniu i zbrodniach po pełnionych w czasie II wojny światowej przez system komunistyczny. Chwila ta utrwali pojednanie polsko -rosyjskie. Dobrze służy temu celowi wznowione przez Instytut Pamięci Narodowej — Komisję Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu śledztwo ka tyńskie w sprawie zbrodni wojennych — ludobójstwa popełnionego na jeńcach wojennych i internowanych funkcjonariuszach Państwa Polskiego i obywatelach Polski przez ówczesne władze Związku Sowieckiego. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Marszałek Senatu: B. Borusewicz Monitor Polski Nr 32 — 1216 — Poz. 349

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-05-12
Data wydania: 2006-04-26
Data wejścia w życie: 2006-04-26
Data obowiązywania: 2006-04-26
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 32 poz. 349