M.P. 2006 nr 38 poz. 424

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp nia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 225

8) ogłasza się wykazy nowo ustanowionych Polskich Norm (PN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego po dejścia:

1) dyrektywą 73/23/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 217

2) — wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywą 88/378/EWG wdrożoną rozporządze niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie za sadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 204

5) — wykaz stanowi załącznik nr 2 do ob wieszczenia;

3) dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88

1) — wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) dyrektywą 89/336/EWG wdrożoną rozporządze niem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymagania mi dotyczącymi kompatybilności elektromagne tycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 265, poz. 222

7) — wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) dyrektywą 89/686/EWG wdrożoną rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 217

3) — wykaz stanowi załącznik nr 5 do ob wieszczenia;

6) dyrektywą 90/396/EWG wdrożoną rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 220

1) — wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) dyrektywą 93/42/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 56

5) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegóło wych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgła szania incydentów medycznych oraz dalszego po stępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027), rozporządzeniem Mini stra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych zna kiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 111

1) oraz rozporzą 424 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wy robów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz. 2514 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 165

8) — wykaz stanowi załącznik nr 7 do ob wieszczenia;

8) dyrektywą 94/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użyt ku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 220

3) — wykaz stanowi załącz nik nr 8 do obwieszczenia;

9) dyrektywą 94/25/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla re kreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 258

4) — wykaz stanowi załącznik nr 9 do ob wieszczenia;

10) dyrektywą 95/16/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 219

8) — wykaz stanowi załącznik nr 10 do ob wieszczenia; 1

1) dyrektywą 96/48/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 88

3) — wykaz stano wi załącznik nr 11 do obwieszczenia; 1

2) dyrektywą 97/23/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) — wykaz stanowi załącz nik nr 12 do obwieszczenia; 1

3) dyrektywą 98/37/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) — wykaz stanowi załącznik nr 13 do ob wieszczenia; 1

4) dyrektywą 98/79/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 56

5) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegóło wych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgła szania incydentów medycznych oraz dalszego po stępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru ozna kowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 111

1) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w spra wie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycz nych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251, poz. 2515 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 165

9) — wy kaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia; 1

5) dyrektywą 99/5/WE wdrożoną ustawą z dnia 16 lip ca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 6

6) oraz rozporządzeniem Ministra In frastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyj nych urządzeń końcowych przeznaczonych do do łączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 17

7) — wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia; 1

6) dyrektywą 2000/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei lino wych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) — wykaz stanowi załącz nik nr 16 do obwieszczenia. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Szymański Monitor Polski Nr 38 — 1310 — Poz. 424 Monitor Polski Nr 38 — 1311 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik i d o o b w ie sz cz en ia P re ze sa P o ls ki eg o K o m it et u N o rm al iz ac yj n eg o z d n ia 1 1 kw ie tn ia 2 00 6 r. (p o z. 4 24 ) Z ał ąc zn ik n r 1 Monitor Polski Nr 38 — 1312 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 2 Monitor Polski Nr 38 — 1313 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 3 Monitor Polski Nr 38 — 1314 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 4 Monitor Polski Nr 38 — 1315 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 5 Monitor Polski Nr 38 — 1316 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 6 Monitor Polski Nr 38 — 1317 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 7 Monitor Polski Nr 38 — 1318 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 8 Z ał ąc zn ik n r 9 Monitor Polski Nr 38 — 1319 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 10 Z ał ąc zn ik n r 11 Monitor Polski Nr 38 — 1320 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 12 Monitor Polski Nr 38 — 1321 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 13 Monitor Polski Nr 38 — 1322 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 15 Z ał ąc zn ik n r 14 Monitor Polski Nr 38 — 1323 — Poz. 424 Z ał ąc zn ik n r 16

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-06-09
Data wydania: 2006-04-11
Organ wydający: PREZ. POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 38 poz. 424