M.P. 2006 nr 48 poz. 520

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W okresie od dnia ogłoszenia niniejszego za rządzenia do dnia 31 sierpnia 2006 r. żołnierze ˚andar merii Wojskowej udzielą pomocy Policji, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z natężeniem ruchu turystycznego podczas okresu wakacyjnego.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński 520 ZARZÑDZENIE Nr 110 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie użycia żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-07-18
Data wydania: 2006-07-17
Data wejścia w życie: 2006-07-18
Data obowiązywania: 2006-07-18
Data wygaśnięcia: 2006-08-31
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 48 poz. 520