M.P. 2006 nr 49 poz. 527

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 70

8) zarządza się, co następuje:

§1. Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2006 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński 527 ZARZÑDZENIE Nr 111 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu Załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. (poz. 527) STATUT CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

§1. Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, jest urzędem administracji rządowej obsługu jącym Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „Szefem CBA”, i działającym zgodnie z jego zarządzeniami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§2.

1. Szef CBA kieruje CBA przy pomocy zastęp ców oraz kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3.

2. Szefa CBA, w czasie jego nieobecności, zastępu je wyznaczony przez niego zastępca, działający w ra mach udzielonych mu przez Szefa CBA pełnomoc nictw.

3. Szef CBA może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy CBA do podejmo wania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.

§3.

1. W skład CBA wchodzą następujące jednost ki organizacyjne:

1) Zarząd Operacyjno-Âledczy;

2) Zarząd Postępowań Kontrolnych;

3) Zarząd Analiz i Ewidencji;

4) Zarząd Techniki Operacyjnej;

5) Gabinet Szefa;

6) Departament Ochrony;

7) Departament Kadr i Szkolenia;

8) Departament Finansów;

9) Departament Logistyki;

10) Samodzielny Wydział Prawny; 1

1) Samodzielny Wydział Inspekcji; 1

2) Zespół Audytu Wewnętrznego.

2. W skład jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą wchodzić wydziały za miejscowe (ekspozytury).

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych CBA określają regu laminy organizacyjne tych jednostek.

§4. Spory kompetencyjne między jednostkami or ganizacyjnymi CBA rozstrzyga Szef CBA.

§5.

1. Zespoły, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Szef CBA może tworzyć w celu re alizacji danej kategorii lub poszczególnych spraw.

2. Szef CBA może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-21
Data wydania: 2006-07-20
Data wejścia w życie: 2006-07-24
Data obowiązywania: 2006-07-24
Data uchylenia: 2007-03-30
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 49 poz. 527