M.P. 2006 nr 57 poz. 607

607 ZARZÑDZENIE Nr 129 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 75, poz. 1050 oraz z 2006 r. Nr 25, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 oraz inne osoby bę ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319. dące pracownikami Kancelarii do załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „

§8. W skład Kancelarii wchodzą następujące ko mórki organizacyjne:

1) Sekretariat Obsługi Prezesa Rady Mini strów;

2) Sekretariat Ministra-członka Rady Mini strów Przemysława Gosiewskiego;

3) Sekretariat Ministra-członka Rady Mini strów Zbigniewa Wassermanna;

4) Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini strów;

5) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjal nych i Obsługi Finansowo-Kadrowej Spraw Obronnych;

6) Sekretariat Rzecznika Prasowego Rządu;

7) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

8) Departament Budżetu Zadaniowego;

9) Departament Komitetu Rady Ministrów;

10) Centrum Informacyjne Rządu — Departa ment Komunikacji Społecznej; 1

1) Departament Kontroli i Nadzoru; 1

2) Departament Organizacyjno-Prawny; 1

3) Departament Monitoringu, Prognoz i Ana liz; 1

4) Departament Polityki Międzynarodowej; 1

5) Departament Spraw Parlamentarnych i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców; 1

6) Departament Rady Ministrów; 1

7) Biuro Finansowo-Administracyjne; 1

8) Biuro Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodo wego; 1

9) Biuro Ochrony.”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Monitor Polski Nr 57 — 2050 — Poz. 607

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-08-25
Data wydania: 2006-08-24
Data wejścia w życie: 2006-08-25
Data obowiązywania: 2006-08-25
Data uchylenia: 2007-12-21
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 57 poz. 607