M.P. 2006 nr 66 poz. 675

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustala się wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezy denta miasta, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wzór protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz 675 UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 146, poz. 1055. Monitor Polski Nr 66 — 2166 — Poz. 675 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. (poz. 675) Załącznik nr 1 WZÓR Monitor Polski Nr 66 — 2167 — Poz. 675 Załącznik nr 2 WZÓR Monitor Polski Nr 66 — 2168 — Poz. 675 Monitor Polski Nr 66 — 2169 — Poz. 675

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-28
Data wydania: 2006-09-18
Data wejścia w życie: 2006-09-28
Data obowiązywania: 2006-09-28
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 66 poz. 675