M.P. 2006 nr 66 poz. 680

680 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22 września 2006 r. sygn. akt U 4/06 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa ¸ętowska, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca, Marian Zdyb — sprawozdawca, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 września 2006 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. 1 i art. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Âledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. (M. P. Nr 24, poz. 265) z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 2, art. 111 ust. 1, art. 175 ust. 1, art. 203 ust. 1 i art. 227 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 2 pkt 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Pol skiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Ko misji Âledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sek torze bankowym oraz działań organów nadzoru ban kowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 mar ca 2006 r. (M. P. Nr 24, poz. 265): a) w zakresie, w jakim przedmiotem badania czyni prawidłowość i celowość działań Narodowego Banku Polskiego i jego organów oraz Prezesa Na rodowego Banku Polskiego jako Przewodniczące go Komisji Nadzoru Bankowego, jest niezgod ny z art. 227, art. 2, art. 7 w związku z art. 95 ust. 2 oraz z art. 111 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) w zakresie, w jakim dotyczy przedstawiciela Prezy denta Rzeczypospolitej wchodzącego w skład Ko misji Nadzoru Bankowego, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 2 i art. 111 ust. 1 Konsty tucji oraz nie jest niezgodny z art. 227 Konsty tucji.

2. Art. 2 pkt 2 i 4 uchwały powołanej w punkcie 1 są niezgodne z art. 2, art. 7 i art. 111 ust. 1 Konsty tucji oraz nie są niezgodne z art. 95 ust. 2 i art. 227 Konstytucji.

3. Art. 2 pkt 3 uchwały powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 227, art. 2 i art. 7 w związku z art. 95 ust. 2 oraz z art. 111 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 2 pkt 5 uchwały powołanej w punkcie 1 w części, w jakiej dotyczy osób występujących w imie niu Komisji Nadzoru Bankowego oraz Generalnego In spektoratu Nadzoru Bankowego, jest niezgodny z art. 227, art. 2 i art. 7 w związku z art. 95 ust. 2 i art. 111 ust. 1 Konstytucji.

5. Art. 2 pkt 6 uchwały powołanej w punkcie 1, w części obejmującej wyrazy: „oraz innych osób zaj mujących kierownicze stanowiska państwowe”, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 2, art. 111 ust. 1 i art. 227 Konstytucji.

6. Art. 2 pkt 7 uchwały powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 2 i art. 111 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 227 Kon stytucji.

7. Art. 2 uchwały powołanej w punkcie 1 w czę ściach, w jakich ustala zakres czasowy przedmiotu ba dania na okres od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

8. Art. 2 uchwały powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 175 ust. 1 oraz art. 203 ust. 1 Kon stytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytu cyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowa nie w zakresie dotyczącym badania zgodności art. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Âled czej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształ ceń kapitałowych i własnościowych w sektorze banko wym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. (M. P. Nr 24, poz. 26

5) ze względu na niedopuszczal ność wydania orzeczenia. Andrzej Mączyński Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska -Romanowska Marian Grzybowski Adam Jamróz Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz -Petrykowska Ewa ¸ętowska Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki Monitor Polski Nr 66 — 2191 — Poz. 680

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-28
Data wydania: 2006-09-22
Data wejścia w życie: 2006-09-28
Data obowiązywania: 2006-09-28
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 66 poz. 680