M.P. 2006 nr 73 poz. 737

737 KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2006 r. Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2006 r. w sto sunku do II kwartału 2006 r. wzrosły o 0,2 %. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. J. Witkowski ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-24
Data wydania: 2006-10-13
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 73 poz. 737