M.P. 2006 nr 75 poz. 749

749 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej, podpisanym w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodo wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 182

4) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 2005 r. udzieliła zgody na zwią zanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypo spolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospo darki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej, po przez jego podpisanie. Powyższe porozumienie zostało podpisane w Pa ryżu dnia 7 lutego 2006 r. Zgodnie z art. 5 porozumienia weszło ono w życie z dniem podpisania. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-10-27
Data wydania: 2006-06-30
Data wejścia w życie: 2006-11-11
Data obowiązywania: 2006-11-11
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 75 poz. 749