M.P. 2006 nr 79 poz. 786

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 182

4) Rada Mini strów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 wrześ nia 2005 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rze czypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 17 lipca 2006 r. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak 786 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-11-13
Data wydania: 2006-08-24
Data wejścia w życie: 2006-11-28
Data obowiązywania: 2006-11-28
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 79 poz. 786