M.P. 2006 nr 87 poz. 907

907 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami2) Na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 104

5) ogłasza się:

1) wykaz zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu pasz, których dzia łalność podlega zatwierdzeniu przez powiatowego ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnic twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Obwieszczenie wykonuje postanowienia rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str.

1) oraz wdraża postanowienia dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i re jestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dy rektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 365, z późn. zm.). lekarza weterynarii, określony w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu pasz, których dzia łalność podlega rejestracji przez powiatowego le karza weterynarii, określony w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3) wykaz zakładów państw trzecich, z których do puszcza się przywóz pasz, określony w załączniku nr 3 do obwieszczenia. Monitor Polski Nr 87 — 2732 — Poz. 907 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski (Załączniki do obwieszczenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-12
Data wydania: 2006-11-29
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 87 poz. 907