M.P. 2006 nr 90 poz. 957

957 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 19 grudnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z późn. zm.1)) w związku z art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.2)) obwieszcza się, co następuje: W sądzie wojskowym zostało zwolnione: — stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgo wego w Wojskowym Sądzie Okręgowym w War szawie. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 185, poz. 1907, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 191, poz. 1414.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-29
Data wydania: 2006-12-19
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 90 poz. 957