M.P. 2006 nr 90 poz. 962

962 KOMUNIKAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” Na podstawie art. 47 ust. 3b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) ogłasza się, że:

1) wzory sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktu ryzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” przy jętego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz woju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przy jęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Re strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościo wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2032 oraz z 2005 r. Nr 185, poz. 154

8) zostały ogłoszone na stronie interneto wej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem: www.minrol.gov.pl;

2) wzory, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-29
Data wydania: 2006-12-15
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 90 poz. 962