M.P. 2007 nr 100 poz. 1085

1085 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wejścia Polski do strefy Schengen Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcją przyj muje decyzję Rady Unii Europejskiej w sprawie pełne go stosowania przepisów dorobku prawnego Schen gen w Polsce. Wysiłek Polski mający na celu dostoso wanie i wdrożenie niezbędnych procedur, infrastruktu ry oraz stanu prawnego pozwolił, na wcześniejsze niż planowano, bowiem już w nocy z 20 na 21 grudnia 2007 r., zniesienie kontroli na wewnętrznych lądowych granicach Unii Europejskiej, w tym na granicy Rzeczy pospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec i Republiką Słowacką. Przystąpienie Polski do strefy Schengen to kolejny krok ku coraz głębszej integracji europejskiej oraz widoczna korzyść dla Polaków, wynikająca z na szego członkostwa w Unii Europejskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że wejście Polski do strefy Schengen nie będzie wiązało się z nadmiernymi kosztami i barierami dla obywateli państw — sąsiadów wschodnich Unii Europejskiej starających się o wjazd do jednego z krajów strefy, i że w ich przypadku zastosowane zostaną wszelkie możli we ułatwienia mieszczące się w przepisach wspólno towych. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-12-31
Data wydania: 2007-12-30
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 100 poz. 1085