M.P. 2007 nr 13 poz. 128

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodo wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 182

4) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 marca 2005 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005—2007, poprzez podpisanie. Program został pod pisany w New Delhi dnia 15 marca 2005 r. Zgodnie z art. 15 programu wszedł on w życie z dniem podpisania. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski 128 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 18 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005—2007, podpisanym w New Delhi dnia 15 marca 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-22
Data wydania: 2006-10-18
Data wejścia w życie: 2007-03-09
Data obowiązywania: 2007-03-09
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 13 poz. 128