M.P. 2007 nr 15 poz. 155

Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się uwol nienia białoruskiego opozycjonisty i kandydata na prezydenta w ostatnich wyborach — Aleksandra Kazu lina. Od marca 2006 r. przebywa on w więzieniu, ska zany na 5,5 roku pozbawienia wolności za „chuli gaństwo” i „organizowanie zgromadzeń, które ła mią porządek publiczny”. Niezależnie od rodzaju stawianych mu zarzutów Senat Rzeczypospolitej Polskiej traktuje Aleksandra Kazulina jako więźnia sumienia. Bardzo surowy wyrok oraz warunki, w ja kich przebywa uwięziony, stanowią kolejny dowód represyjności białoruskiego wymiaru sprawiedliwo ści, szczególnie wobec środowisk demokratycznej opozycji, oraz łamania podstawowych praw czło wieka. Aleksander Kazulin nie może regularnie widywać się z najbliższą rodziną. Mimo złego stanu zdrowia uwięzionego władze nie dopuszczają do niego przed stawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża ani wybranego przez niego lekarza. Aleksander Kazulin prowadził od 20 października 2006 r. do 11 grudnia 2006 r., czyli przez 53 dni, gło dówkę protestacyjną, pragnąc zwrócić uwagę społecz ności międzynarodowej na sytuację na Białorusi. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sytuacji Polaków na Bia łorusi, a także przyłączając się do wszystkich apeli rzą dów oraz międzynarodowej opinii publicznej na rzecz poszanowania praw człowieka, zwraca się do władz białoruskich o niezwłoczne uwolnienie Aleksandra Ka zulina i innych więźniów politycznych. Rezolucja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Marszałek Senatu: B. Borusewicz 155 REZOLUCJA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-06
Data wydania: 2007-02-21
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 15 poz. 155