M.P. 2007 nr 16 poz. 188

7 OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemy słowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje: Następujące imprezy, organizowane przez Między narodowe Targi Katowickie Sp. z o.o., na terenach wy stawienniczych w Katowicach, są wystawami publicz nymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) Targi Budownictwa, Modernizacji i Wykończenia Wnętrz TARGBUD, w dniach od 20 do 22 kwietnia 2007 r.;

2) Targi Pomiaru, Oszczędności Ciepła i èródeł Ener gii ECODOM, w dniach od 20 do 22 kwietnia 2007 r. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: A. Adamczak ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-13
Data wydania: 2007-02-27
Organ wydający: PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 16 poz. 188