M.P. 2007 nr 19 poz. 233

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obo wiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje: Ârednia dzienna wewnętrzna konsumpcja paliw ciekłych w 2006 r. dla poszczególnych grup produktów wytwarzanych z ropy naftowej wyniosła:

1) dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych — 15,11 tys. m3 (11,33 tys. ton), w tym: a) benzyny silnikowe — 15,10 tys. m3 (11,32 tys. ton), b) benzyny lotnicze — 0,01 tys. m3 (0,01 tys. ton);

2) dla olejów napędowych do silników, olejów napę dowych pozostałych oraz materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty — 33,08 tys. m3 (27,59 tys. ton), w tym: a) oleje napędowe do silników — 26,41 tys. m3 (22,05 tys. ton), b) oleje napędowe pozostałe — 5,73 tys. m3 (4,79 tys. ton), c) materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty — 0,94 tys. m3 (0,75 tys. ton);

3) dla olejów opałowych, z wyłączeniem olejów do silników statków morskich — 2,29 tys. m3 (2,22 tys. ton). Minister Gospodarki: P. G. Woźniak 233 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2006 r. ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 i Nr 170, poz. 1217.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-23
Data wydania: 2007-03-14
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 19 poz. 233