M.P. 2007 nr 2 poz. 18

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eks portowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 180

8) ogła sza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o sta łych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 180

8) określa stałe sto py procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumie nia OECD w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocen towania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia na stępnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 stycznia 2007 r. do dnia 14 lu tego 2007 r. dla niżej wymienionych walut obowią zują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego): 18 KOMUNIKAT Nr 1/2007/(DOKE) PREZESA ZARZÑDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dolar amerykański ≤ 5 lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat USD 5,58 5,53 5,54 dolar australijski AUD 6,98 dolar kanadyjski ≤ 5 lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat CAD 4,88 4,87 4,90 1 2 3 4 dolar nowozelandzki NZD 7,37 Monitor Polski Nr 2 — 20 — Poz. 18 1 2 3 4 euro ≤ 5 lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat EUR 4,78 4,81 4,81 forint węgierski HUF 8,47 frank szwajcarski ≤ 5 lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat CHF 3,45 3,47 3,48 funt brytyjski ≤ 5 lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat GBP 5,88 5,82 5,73 jen japoński ≤ 5 lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat JPY 1,93 2,21 2,39 korona czeska CZK 4,30 korona duńska ≤ 5 lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat DKK 4,88 4,91 4,89 korona norweska NOK 5,34 korona szwedzka ≤ 5 lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat SEK 4,67 4,68 4,69 won koreański KRW 5,88 złoty polski PLN 5,96 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: W. Kuryłek

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-01-15
Data wydania: 2007-01-11
Organ wydający: PREZ. ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 2 poz. 18