M.P. 2007 nr 22 poz. 252

Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 5 grud nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się wykaz specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pań stwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Euro pejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzy skiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej — stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Zdrowia: Z. Religa 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). Monitor Polski Nr 22 — 863 — Poz. 252 Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. (poz. 252) WYKAZ SPECJALNOÂCI LEKARSKICH UZYSKIWANYCH W PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) — STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM ORAZ KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ, KTÓRE ODPOWIADAJÑ SPECJALNOÂCIOM UZYSKIWANYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Monitor Polski Nr 22 — 864 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 865 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 866 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 867 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 868 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 869 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 870 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 871 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 872 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 873 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 874 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 875 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 876 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 877 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 878 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 879 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 880 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 881 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 882 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 883 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 884 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 885 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 886 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 887 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 888 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 889 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 890 — Poz. 252 Monitor Polski Nr 22 — 891 — Poz. 252

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-04-02
Data wydania: 2007-03-09
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 22 poz. 252