M.P. 2007 nr 23 poz. 253

253 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Art.

1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypo spolitej Polskiej (M. P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z 2003 r. Nr 23, poz. 337, z 2004 r. Nr 12, poz. 182, z 2005 r. Nr 16, poz. 263, Nr 42, poz. 556, Nr 66, poz. 912 i Nr 76, poz. 1062 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 19

4) po art. 49 do daje się art. 49a w brzmieniu: „Art. 49a. Przyjęcie poprawki albo wniosku mniejszo ści do projektu ustawy o zmianie Konstytu cji następuje większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej poło wy ustawowej liczby posłów.”. Art.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Marszałek Sejmu: M. Jurek

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2007-04-06
Data wydania: 2007-03-29
Data wejścia w życie: 2007-04-06
Data obowiązywania: 2007-04-06
Uwagi: objęte tekstem jednolitym z dniem 21.01.2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47)
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 23 poz. 253