M.P. 2007 nr 23 poz. 260

260 ZARZÑDZENIE Nr 33 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Ministerstwu Edukacji Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Traci moc zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Mini strów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M. P. Nr 35, poz. 386).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600. Załącznik do zarządzenia nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2007 r. (poz. 260) STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§1. Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwane da lej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Edu kacji Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, właści wego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Mi nistrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907), do spraw oświaty i wycho wania.

§2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Poli tyczny Ministra oraz następujące komórki organiza cyjne:

1) Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego;

2) Departament Nadzoru Oświatowego;

3) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicz nego;

4) Departament Młodzieży, Wychowania i Bezpie czeństwa w Szkołach;

5) Departament Spraw Nauczycielskich;

6) Departament Informatyzacji Procesów Edukacyj nych;

7) Departament Współpracy Międzynarodowej;

8) Departament Ekonomiczny;

9) Departament Funduszy Strukturalnych;

10) Departament Prawny; 1

1) Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Spo łecznego; 1

2) Biuro Kontroli i Audytu; 1

3) Biuro Dyrektora Generalnego; 1

4) Biuro Informacji i Promocji; 1

5) Biuro Administracyjne; 1

6) Biuro Kadr i Szkolenia; 1

7) Biuro Spraw Obronnych; 1

8) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejaw nych.

§3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycz nym Ministra sprawuje Minister.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-04-06
Data wydania: 2007-04-02
Data wejścia w życie: 2007-04-21
Data obowiązywania: 2007-04-21
Data uchylenia: 2008-01-21
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 23 poz. 260