M.P. 2007 nr 26 poz. 282

282 ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co na stępuje:

§1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, określo ne w załączniku do zarządzenia.

§2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 18 kwietnia 2007 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. J. Pruski ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410. Monitor Polski Nr 26 — 962 — Poz. 282 Z ał ąc zn ik

d o

za rz ąd ze n ia

P re ze sa

N ar o d o w eg o B an ku P o ls ki eg o z d n ia 3 0 m ar ca 2 00 7 r. (p o z. 2 82 ) W Z O R Y, S T O P, P R Ó B A , M A S A I W IE LK O Â å E M IS JI M O N E T N O M IN A LN E J W A R T O Â C I 2 Z ¸ I1 0 Z ¸ W ar to ść C ec h y g ra fi cz n e B rz eg ( b o k) M as a (w g ra m ac h ) Â re d n ic a (w m ili m et ra ch ) S to p /p ró b a W ie lk o ść em is ji (w sz tu ka ch ) st ro n a g łó w n a st ro n a o d w ro tn a 2 zł W iz er u n ek o rł a u st al o n y d la g o d ła

R ze cz yp o sp o lit ej

P o l sk ie j, p o b o ka ch o rł a o zn ac ze n ie

ro ku

em is ji:

20 -0 7,

p o d

o rł em n ap is : Z ¸ 2 Z ¸, w o to ku n ap is : R Z E C Z P O S P O LI TA P O LS K A , p o p rz ed zo n y o ra z za ko ń cz o n y sz eś ci o m a p er eł ka m i. P o d le w ą ła p ą o rł a zn ak m en n ic y: M W . Z pr aw ej s tr on y w iz er un ek re w er su m on et y 5 zł z 19 28 r. Z le w ej s tr on y st yl iz ow an y m ot yw

ro śl in ny . U do łu

pó łk o le m

n ap is : D Z IE JE Z ¸O T E G O . N a b o ku o śm io kr o tn ie p o w tó rz o n y n ap is : N B P, co d ru g i o d w ró co n y o 18 0 st o p n i, ro zd zi el o n y g w ia zd ka m i 8, 15 27 ,0 C uA l5 Zn 5S n1 90 0 00 0 10 zł Z p ra w ej

st ro n y w iz er u n ek aw er su m o n et y 5 zł z 19 28 r ., z le w ej

st ro n y st yl iz o w an y w iz er u n ek

p o p ie rs ia

N ik e z kł o sa m i zb o ża . P o n iż ej w i ze ru n ek o rł a u st al o n y d la g o d ła R ze cz yp o sp o lit ej P o ls ki ej . Z p ra w ej s tr o n y o rł a n ap is : 10 Z ¸. P o w yż ej o rł a o zn ac ze n ie r o ku e m is ji: 2 00 7. U d o łu p ó łk o le m

n ap is : R ZE C ZP O S PO LI TA P O LS K A . P o d l ew ą ła p ą o rł a zn ak m en n ic y: M W . Z p ra w ej s tr o n y w iz er u n ek re w er su

m o n et y 5 zł z 19 28 r. W tl e st yl iz o w an e kł o sy z b o ża . Z le w ej s tr o n y p ó łk o le m

n ap is : D Z IE JE Z ¸O T E G O . g ła d ki 14 ,1 4 32 ,0 A g 9 25 /1 00 52 0 00

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-04-17
Data wydania: 2007-03-30
Data wejścia w życie: 2007-04-17
Data obowiązywania: 2007-04-17
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 26 poz. 282