M.P. 2007 nr 26 poz. 285

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek or ganizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia3). Minister Transportu: J. Polaczek Monitor Polski Nr 26 — 964 — Poz. 285 285 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych ———————

1) Minister Transportu kieruje działami administracji rządowej:

1) łączność,

2) transport — na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Transportu z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wy kazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 39, poz. 432). Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu z dnia 2 kwietnia 2007 r. (poz. 285) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEG¸YCH MINISTROWI TRANSPORTU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Polska Agencja ˚eglugi Powietrznej w Warszawie;

2) Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie;

3) Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności pu blicznej „Poczta Polska” w Warszawie;

4) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;

5) Instytut ¸ączności — Państwowy Instytut Badaw czy w Warszawie;

6) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie;

7) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;

8) Instytut Transportu Samochodowego w Warsza wie;

9) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Bydgoszczy;

10) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Gdańsku; 1

1) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Giżycku; 1

2) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu; 1

3) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Krakowie; 1

4) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Szczecinie; 1

5) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Warszawie; 1

6) Urząd ˚eglugi Âródlądowej we Wrocławiu; 1

7) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-04-17
Data wydania: 2007-04-02
Data wygaśnięcia: 2008-01-30
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 26 poz. 285