M.P. 2007 nr 3 poz. 22

22 ZARZÑDZENIE Nr 5 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M. P. Nr 45, poz. 475 i Nr 85, poz. 86

6) w załączniku w § 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) Departament Funduszy Europejskich;”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-01-17
Data wydania: 2007-01-16
Data wejścia w życie: 2007-02-01
Data obowiązywania: 2007-02-01
Data uchylenia: 2007-10-23
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 3 poz. 22