M.P. 2007 nr 37 poz. 427

427 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Krynicy dnia 7 września 2006 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 182

4) Rada Ministrów Rze czypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 14 grudnia 2006 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Pol skiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy go spodarczej, sporządzoną w Krynicy dnia 7 września 2006 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy weszła ona w życie w dniu 22 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-18
Data wydania: 2007-04-16
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 37 poz. 427